ტრენინგ-კურსის მიზანი

საქართველოს კოლების მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების (ისტ) ათვისებისა და გამოყენების კუთხით, რაც ხელს შეუწყობს სასწავლო პროცესში ისტ-ის ინტეგრირებას ეროვნული სასწავლო გეგმის მოთხოვნებისა და პრინციპების შესაბამისად.კურსის სამიზნე ჯგუფს წარმოადგენენ საქართველოს საჯარო სკოლის მასწავლებლები.

მასწავლებელთა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგების პროგრამა

დღე I. შესავალი

კურისი მონაწილეთა გაცნობა, კურსის წარდგენა: მიზანი, შედეგები, განრიგი, საორგანიზაციო საკითხები, მუშაობის ფორმები, სამუშაო წესები, მონაწილეთა შეფასების საკითხები.

აქტიური ლექცია, კურსის სილაბუსის გაცნობა, კითხვები და პასუხები (10 წთ.)

მინი-დისკუსია "რისთვის გვჭირდება კომპიუტერი" (10 წთ.)

აქტიური ლექცია პრეზენტაციის გამოყენებით “რა არის კომპიუტერი.” (10 წთ.)

კომპიუტერი მოწყობილობების მიმოხილვა (15 წთ.)

პრაქტიკული მუშაობა: თაგვის ტრენაჟორი (20წთ.)

თაგვის პრაქტიკული გამოყენება (20 წთ.)

კლავიატურის მიმოხილვა (20 წთ.)

პრაქტიკული მუშაობა კლავიატურასთან (45 წთ.)

ტრენინგ-დღის დახურვა

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ.)

შეფასების ბარათების შევსება (10 წთ.)

დღე II. ტექსტური რედაქტორი

ტრენინგ დღის გახსნა.

მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ–დღის/მოდულის შეფასების ბარათების მიმოხილვა (10 წთ.)

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5 წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5 წთ.)

ტექსტური რედაქტორის (Word/Writer) ზოგადი მიმოხილვა.

აქტიური ლექცია ტექსტური რედაქტორის არსის და შესაძლებლობების შესახებ PP პრეზენტაციის გამოყენებით (10 წთ.)

(D-GP-IP): ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა. ტექსტის შეტანა, მონიშვნა, ტექსტისა და აბზაცების დაფორმატება (60 წთ.)

პრაქტიკული სავარჯიშო, სახელმძღვანელოში მითითებული განცხადების ნიმუშის შეტანა/რედაქტირება (45 წთ.)

აქტიური ლექცია - სასწავლო ტესტის შედგენის მეთოდიკა, ტესტის შედგენის ძირითადი საფეხურები PP პრეზენატიის გამოყენებით (15 წთ.)

ტრენინგ–დღის დახურვა.

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ.)

შეფასების ბარათების შევსება (10 წთ.)

დღე III. ტექსტურ რედაქტორში მუშაობა (გაგრძელება) ფაილები და საქაღალდეები

ტრენინგ დღის გახსნა.

მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ–დღის/მოდულის შეფასების ბარათების მიმოხილვა (10 წთ.)
საშინაო დავალების მიმოხილვა (5 წთ).

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5 წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5 წთ).

ტექსტური რედაქტორი Word-ი , (D-GP-IP) ტექსტის ფორმატირების საშუალებები, ტექსტის ფრაგმენტის ამოჭრა და კოპირება, ტექსტის შენახვა, შენახული დოკუმენტის გახსნა, ახალი დოკუმენტის შექმნა (40 წთ)

პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულება სახელმძღვანელოს მიხედვით (25 წთ)

აქტიური ლექცია ფაილების და საქაღალდეების შესახებ.

(D-GP-IP) მოქმედებები ფაილებზე და საქაღალადეებზე (მონიშვნა, გადატანა, სახელის გადარქმევა, წაშლა, აღდგენა) (20წთ.)

პრაქტიკული სავარჯიშოების შესრულება სახელმძღვანელოს მიხედვით (20 წთ.)

აქტიური ლექცია ფაილის ტიპები (docx, doc, odt, pdf)

პრაქტიკული მუშაობა (20 წთ.)

ტრენინგ-დღის დახურვა.

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ.)

შეფასების ბარათების შევსება (10 წთ.)დღე IV. ინტერნეტის გამოყენება პროფესიული მიზნებისათვის

ტრენინგ-დღის გახსნა.

მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ-დღის შეფასების ბარათების მიმოხილვა (10წთ.)

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5წთ.)

საშინაო დავალების მიმოხილვა (10წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5წთ.)

ინტერნეტის გამოყენება პროფესიული მიზნებისთვის.

მინი-დისკუსია ,,რისთვის გვჭირდება ინტერნეტი” (5 წთ.)

აქტიური ლექცია პრეზენტაციის გამოყენებით ,,რა არის ინტერნეტი” (10 წთ).

D-GP-IP ინტერნეტ-ბრაუზერები, ვებ-გვერდის სტრუქტურა, ნავიგაცია, სამისამართო სისტემა (20 წუთი)

საგანმანათლებლო რესურსები ინტერნეტში

პრაქტიკული მუშაობა (40 წთ)

საძიებო სერვისი

ძიება სიტყვის, სიტყვათა ერთობლიობის, ენის მიხედვით (10 წუთი)

D-GP-IP-ინტერნეტიდან ტექსტური და მედია-ელემენტების გადმოწერა კომპიუტერში (10 წთ.)

პრაქტიკული მუშაობა (25 წთ)

ტრენინგ-დღის დახურვა

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ.)

შეფასების ბარათების შევსება (10წთ.)

დღე V. ელექტრონული ფოსტა

ტრენინგ დღის გახსნა.

მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ-დღის შეფასების ბარათების მიმოხილვა(10წთ.)

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5წთ.)

საშინაო დავალების მიმოხილვა (10წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5წთ.)

ინფორმაციის მოძიება ინტერნეტში (გაგრძელება).

D-GP-IP სასწავლო/მეთოდური მასალების ძიება LEMILL-ში (15 წთ.)

პრაქტიკული მუშაობა (15წთ.)

D-GP-IP - PDF ფაილებთან მუშაობა (10 წთ.)

პრაქტიკული მუშაობა (10წთ.)

ელექტრონული ფოსტის გაცნობა.

რა არის ელ. ფოსტა; როგორ გავიაროთ რეგისტრაცია (20 წთ.)

წერილების გაგზავნა/მიღება; წერილზე დოკუმენტის მიმაგრება (15 წთ.)

პრაქტიკული სამუშაო.(35 წთ.)

შემაჯამებელი დისკუსია “როგორ გამოვიყენებთ ინტერნეტს პროფესიული მიზნებისთვის” (10 წთ.)

ტრენინგ-დღის დახურვა

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ)

შეფასების ბარათების შევსება (10წთ)

დღე VI. ტექსტური რედაქტორი (გაგრძელება)

ტრენინგ დღის გახსნა

მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ–დღის/მოდულის შეფასების ბარათების მიმოხილვა (10 წთ.)

საშინაო დავალების მიმოხილვა (5 წთ).

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5 წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5 წთ.)

D-GP-IP დოკუმენტში გრაფიკული ობიექტების ჩასმა (60წთ.)

ცხრილებთან მუშაობა
აქტიური ლექცია-ცხრილები (5 წთ.)
D-GP-IP დოკუმენტში ცხრილის ჩასმა, მისი რედაქტირება, წაშლა. (60წთ.)

ტრენინგ-დღის დახურვა

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ.)

შეფასების ბარათების შევსება (10წთ.)

დღე VII. ელექტრონული ცხრილები

მონაცემების შეტანა ელექტრონულ ცხრილებში. მონაცემების რედაქტირება

ტრენინგ დღის გახსნა.

მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ–დღის/მოდულის შეფასების ბარათების მიმოხილვა (10 წთ.)

საშინაო დავალების მიმოხილვა (5 წთ).

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5 წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5 წთ)

D-GP-IP ბეჭდვის პარამეტრები: ბეჭდვის წინასწარი დათვალიერება, მინდვრის დაყენება, ფურცლის ორიენტაცია, გვერდების გადანომვრა (35 წთ).
აქტიური ლექცია - ელექტრონული ცხრილები

D-GP-IP პროგრამის გაშვება, მისამართის ცნება, მონაცემების შეტანა, რედაქტირება. (90 წთ.)
ტრენინგ-დღის დახურვა.

საშინაო დავალების მიცემა (5 წთ)

შეფასების ბარათების შევსება (10 წთ)

დღე VIII. ციფრული მეხსიერება

ტრენინგ დღის გახსნა.
მისალმება. წინა ტრენინგის გახსენება და ტრენინგ–დღის/მოდულის შეფასების ბარათების მიმოხილვა (10 წთ.)
საშინაო დავალების მიმოხილვა (5 წთ.)

მოცემული ტრენინგის ამოცანები/შედეგები (5 წთ.)

სახელმძღვანელოში მითითებული კითხვარის შევსება (5 წთ.)

აქტიური ლექცია - ინფორმაციის მატარებლები (10 წთ.)
D-GP-IP ინფორმაციის მატარებლებზე (დისკები, ფლეშ-მეხსიერება) მუშაობა (20 წთ.)
პრაქტიკული მუშაობა (60 წთ)

შეჯამება ”რა ვისწავლეთ? რაში გამოგვადგება ეს კომპეტენციები?”
დისკუსია «როგორ გავიღრმავოთ ეს კომპეტენციები მომავალში» (15 წთ.)

”მასწავლებლის სტანდარტები და კომპეტენციები ისტ-ის გამოყენების სფეროში“ (15 წთ.)

კურსის შეფასების კითხვარების შევსება (5 წთ.)

ტრენინგის დახურვა (5 წთ.)
No posts.
No posts.